Обществена поръчка 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г.за нуждите на ИУ-Варна", публикувана на Портала за обществени поръчки с решение № РД-14-2596/24.07.2015 г.

  1. Решение

Дата на публикуване: 27.07.2015 г.

       2. Договор

Дата на публикуване: 11.08.2015 г.

       3. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.01.2016 г.

       4. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  05.05.2016 г.