Публична покана 9

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “СМР - Дигитализационен център” по дейност 1 Изграждане на „Дигитализационен център” към университетска библиотека, проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М-6/ 24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история",  програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, обявена с публична покана РД-21-1048/15.07.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 16.07.2015г. до 24.07.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9043842.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 24 юли 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Скица „Витрина за дигитален център в библиотека на ИУ-Варна“
  4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 15.07.2015г.

      5. Протокол
      6. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване: 31.07.2015г.

      7. Договор
      8. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.08.2015г.

       9. Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП
     10. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  29.09.2015 г.