Публична покана 7

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Сканиране на част от архивния фонд на Университетска библиотека на ИУ-Варна“ по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М2-6/24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", обявена с публична покана РД-21-994/23.06.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 23.06.2015г. до 02.07.201 5г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9043074.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 02 юли 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 23.06.2015 г.

      4. Протокол

Дата на публикуване: 08.07.2015 г.

      5. Договор
      6. Гаранции по реда на чл62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 30.07.2015 г.

      7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 27.10.2015 г.

      8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 18.12.2015 г.

       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28.01.2016 г.

     10. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  15.02.2016 г.