Публична покана 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ“ по дейност 6 „Публичност и визуализация“, проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М-6/ 24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", обявена с публична покана РД-21-918/01.06.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 02.06.2015г. до 10.06.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9042324.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 10 юни 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 01.06.2015 г.

      4. Протокол
      5. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване: 15.06.2015 г.

      6. Договор
      7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 18.06.2015 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30.07.2015 г.

        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./
       10. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване: 16.05.2016 г.