Публична покана 2

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Закупуване на специализирана научна литература" по дейност 8 по проект BG051PO001-3.3.06-0010 "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти – социална отговорност на университет и бизнес" бенефициент Икономически университет – Варна", обявена с публична покана РД-21-072/28.01.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 29.01.2015 г. до 09.01.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9038413.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 09 февруари 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Общи условия по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  4. Приложения, DOC формат)

Дата на публикуване: 28.01.2015 г.

5. Отговор

Дата на публикуване: 03.02.2015 г.

        6. Протокол
        7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 16.02.2015 г.

        8. Договор
        9. Гаранции по реда на чл.62, ал.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 25.02.2015 г.

      10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 31.03.2015 г.

      11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29.05.2015 г.

      12. Информация за изпълнен договор

Дата на публикуване: 20.10.2015 г.