Срокове за записване на магистри 6 и 7 курс и такси за учебната 2014/2015 г.

Срокове за записване на магистри 6 и 7 курс и такси за учебната 2014/2015 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА МАГИСТРИ VI И VII КУРС
И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 201
5/2016 г.

Записването на семестъра става след представяне на вносна бележка за платена такса в ЦМО (каб. 114) към обслужващата Икономически университет - Варна банка и студентска книжка.

Срокове за плащане на таксите и записване за зимен семестър на учебната 2015/2016 година на студентите от VI и VII курс:

 • редовно и дистанционно ДНДО и СПН: 12.10. - 30.10.2015 г.
 • задочно обучение: 19.10. - 06.11.2015 г.

Срокове за плащане на таксите и записване за летен семестър на учебната 2015/2016 година:

 • за редовно обучение: 22.02 - 11.03.2016 г.
 • дистанционно обучение: до 11.03.2016 г.
 • за задочно обучение: 01.02 - 17.02.2016 г.

Банкова сметка:

СИБАНК ЕАД
IBAN
: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
Такса обучение /имена; ЕГН; курс; спец.; фак. номер; семестър/

ВАЖНО!

Всички студенти,  завършили други университети и колежи, които следва да запишат 6 и 7 курс и записали се с Академична справка следва да носят при записване на семестъра копие на дипломата си за въвеждане на данни, необходими за регистъра на МОН.

Незаписаните в посочените срокове магистри, съгласно Правилника на ИУ - Варна прекъсват.

Студентите, записали по-горен курс с до два невзети изпита по реда на чл.109, ал. 7 от Правилника на ИУ - Варна полагат изпитите си след заплащане на еднократна такса от 20 лева за всеки изпит

Същата такса се заплаща еднократно за всеки един от приравнителните изпити, с които се записва семестър или учебна година

Възстановените студенти заплащат такси както следва:

 • Семестриалната такса за семестъра, в който се възстановяват.
 • Български и чуждестранни студенти с един неположен изпит заплащат държавната такса за съответния семестър на учебната година, а тези с два и повече изпита - пълната такса.

Прекъснали студенти по слаб успех:

 • Презаписват учебната година, като за семестъра, в който имат да полагат изпити заплащат таксата за държавна поръчка за съответната година.
 • Прекъсналите студенти поради незаписване не заплащат повторно семестриална такса за последния записан семестър.

Студентите, с неположени изпити след ликвидационната сесия (чл. 117 от Правилника на ИУ - Варна), които нямат следващ семестър, заплащат държавната такса за обучение за един семестър.

СЕМЕСТРИАЛНИ  ТАКСИ  ЗА  УЧЕБНАТА  2015/2016 г.

1. Редовно и дистанционно обучение
Държавна поръчка - за завършилите същата специалност и стопански науки и управление в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 • За специалностите от професионално направление "Икономика", "Туризъм", "Администрация и управление" - 231.00 лв. *
 • За специалностите от професионално направление "Информатика и компютърни науки" - 400.00 лв.*

Редовно платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 800.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 850.00 лв.
 • Същото професионално направление (след колеж) - 850.00 лв.

2. Задочно обучение
Платен прием с  продължителност два и четири семестъра, приети от учебната 2015/2016 - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 850.00 лв.;
 • Стопански науки и управление - 900.00 лв.;
 • Друго направление и друга област на висшето образование - 800.00 лв.;
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 800.00 лв.

Платен прием, които следва да запишат 6 и 7 курс  през учебната 2015/2016 г.- за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 600.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 650.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 650.00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 650.00 лв.

3. Дистанционно обучение
Платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 800.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 850.00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 850.00 лв.

За чуждестранни учащи се по чл.95, ал.7 от Закона за висшето образование:

 • Редовно обучение - 1500 евро
 • Задочно обучение - 1500 евро

Чуждестранни учащи се с двойно гражданство, едното от които е българско:

 • заплащат половината от размера на определените такси