Электронные ресурсы

    Encyclopaedia Britannica   

EBSCO

Business Source Complete е най-авторитетната научна бизнес база в света, включена в EBSCO. Тя предлага библиографско и пълнотекстово съдържание от водещите научни икономически списания от 1886 г. до днес.
Застъпени са всички бизнес дисциплини като маркетинг, мениджмънт, POM, MIS, счетоводство, финанси и икономикс. Пълнотекстово са представени и книги, монографии, финансови доклади, справочници, сборници от конференции, казуси, доклади в областта на инвестиционните изследвания, индустриални профили, пазарни изследвания, доклади по страни, фирмени профили, SWOT анализи, видео семинари.

search.ebscohost.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

EMeJ 150

EMeJ 150 е колекция на Emerald, един от най-големите научни издатели в света. Имате достъп до пълния текст на 150 научни списания от 23 мениджмънт дисциплини в следните области

www.emeraldinsight.com

Top ten search tips

Using the browse functionality

Using quick and advanced search

Detailed "advanced search" functionality

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

PASSPORT

Този печелил много награди ресурс предлага интегриран достъп до пълнотекстови пазарни изследвания, международно сравними статистики за индустрии, страни и потребители, профили на страни и компании. Системата подпомага учебния процес и изследванията в широк кръг специалности като: Бизнес, Икономикс, МИО, Туризъм, Политически науки, Маркетинг, Европеистика и др.

http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Magazines/Welcome.aspx

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

JSTOR

Бизнес колекцията на JSTOR представлява архив от над 1500 научни списания, книги и първични източници в областта на бизнеса, икономиката, финансите и пр., като списъкът от заглавия непрекъснато се допълва. Базата е архивна и достъпът до пълния текст е възможен само за минали години (най-често от 2-3 години назад). Достъпни в пълен текст са всички броеве на списанията – от началото на тяхното издаване.

http://www.jstor.org

Интерактивно обучение - видео уроци

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Encyclopaedia Britannica

Енциклопедия Британика

Енциклопедия Британика предлага достъп до 73000 статии, 28 000 кратки статии с бързи отговори на въпроси от историята, науката и изкуството, 14000 фотоси, илюстрации, звукови файлове, 215000 допълнения – дефиниции, указания за произношение, етимология на думи, най-добрите web страници, научни и популярни списания, речник – Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus, известни цитати и портал към класиката.

http://www.search.eb.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

ScienceDirect

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.

http://www.sciencedirect.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Web of Knowledge

Web of Knowledge е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика.

http://webofknowledge.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

SCOPUS

Scopus е най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания. Базата съдържа 17 милиона записа от преди 1996 г. – над 15 000 цитирани научни списания, 1000 с пълен достъп, институционални масиви, богата патентна и научна информация.

scopus.com/

Интерактивни демонстрации

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Електронна библиотека на Световната банка

Електронната библиотека на Световната банка представлява една от най-богатите колекции на книги, списания и доклади в областта на социалното и икономическо развитие. Базата включва всички настоящи или актуални заглавия, документи и доклади в PDF или други, лесни за ползване формати.

http://www.worldbank.icebox.ingenta.com/

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

СИЕЛА - правен и справочен софтуер

Съдържа актовете на българското законодателство - пълните текстове на кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. Действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете. Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Достъпът е с потребител и парола.

http://www.ciela.net/

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗАТА