ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ септември 2013 г. -ОКС''БАКАЛАВЪР'' И ''МАГИСТЪР''

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ" ''БАКАЛАВЪР'' И ''МАГИСТЪР''

ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ за месец септмври  2013 г.    ПИСМЕН изпит 9 септември 2013 Г. само за БАКАЛАВРИ , начало-  7.30 ч.   зали  122, 128,316,323  по график . Устен изпит и защити на дипломни работи за бакалаври и магистри   по график  2 дни преди изпитите 10 и 11.09.2013 г./точната дата се уточнава според броя на студентите / . Всеки задължително следва да е проверил графика в сайта и на  таблото пред Н-110 (студенти редовно и задочно обучение бакалавърска и магистърска степен)

Молби до декана за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат  ПО ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА на 28 и 29 август 2013 г.

СЪТВЕТНО БАКАЛАВРИ В СТАЯ 214, МАГИСТРИ СТАЯ 106

Административни задължения на студентите  във връзка с явяването на държавна сесия през м.септември 2013 г.

Студентите от редовно и задочно обучение, завършили семестриално образователна степен "бакалавър" и ''магистър'', следва да представят лично или чрез друго лице  както следва:

В учебно-методичен кабинет на специалността (Н-110)

· 2 бр. цветни снимки с формат 3,4/4,5 см (като за паспорт). На гърба на всяка снимка дипломантът написва факултетен номер .

· Попълнена молба за явяване на държавна сесия до декана (купува се от книжарницата на І етаж заедно с обходния лист)

· Обходен лист -по образец(ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБХОДЕН ЛИСТ ОТ БИБЛИОТЕКАТА СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СТУДЕНТСКА КНИЖКА И ЧИТАТЕЛСКА КАРТА)

· За задочните студенти се изисква само бележка от библиотеката /502/, че не дължат книги, без обходен лист.(само за бакалври)

·ПЛИК задължително среден формат (16/22,5 см.) - надписан с пълен, точен и верен адрес и име на получателя -  на предната страна в долния десен ъгъл, на който ще бъде изпратена дипломата; На гърба на плика написан факултетен номер и редовно/задочно обучение; магистър/бакалавър

· касов бон за платена такса от 10.00 лв. (плаща се в касата на ИУ - 231 стая на 2 етаж);

Изброените документи се подават в Н-110, молбата се подписва от инспектора на катедрата /в H-110/ и след това се подава във Финансово-счетоводен фкултет, сектор ''Студенти''  - 214 стая на ІІ етаж,(ЗА БАКАЛАВРИ) И СТАЯ 106 ( ЗА МАГИСТРИ) където се сверяват данните от партидата на студента и евентуално се изясняват някои пропуски (ако има такива).

Студентите, които вече са оставили плик с горепосочените документи, купуват само нова молба до декана от книжарницата, попълват я. Молбата се подава направо във факултетната канцелария или 106 без подпис от инспектора (214 стая, ІІ етаж).

САМО ЗА МАГИСТРИ-(В СТАЯ 106 Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДИПЛОМ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛ И КОПИЕ+ МОЛБАТА С ПОДПИС+СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА)

Забележка:Графикът с точните дати за явяване на студентите се обявява от катедрата 2 дни преди изпита на таблото пред Н-110 кабинет и на страницата на катедрата в интернет.