Срокове за записване на магистри 6 и 7 курс и такси за учебната 2014/2015 г.

Срокове за записване на магистри 6 и 7 курс и такси за учебната 2014/2015 г.

СРОКОВЕ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ  НА  МАГИСТРИ  VI  И  VII  КУРС
И  ТАКСИ  ЗА  УЧЕБНАТА  2014/2015 г.

Записването на семестъра става след представяне на вносна бележка за платена такса в ЦМО (каб. 114) към обслужващата Икономически университет - Варна банка и студентска книжка.

Срокове за плащане на таксите и записване за зимен семестър на учебната 2014/2015 година на студентите от VI и VII курс:

 • редовно и дистанционно ДНДО и СПН: 13.10. - 24.10.2014 г.
 • задочно обучение: 20.10. - 07.11.2014 г.

Срокове за плащане на таксите и записване за летен семестър на учебната 2014/2015 година:

 • за редовно и дистанционно обучение: 19.02. - 06.03.2015 г.
 • за задочно обучение: 02.02 - 16.02.2015 г.

Банкови сметки: ИНВЕСТБАНК АД - клон Варна
IBAN: BG 62 IORT 7377 3106 8945 00
BIC: IORTBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Такса обучение /имена; ЕГН; курс; спец.; факулт. №; семестър/


Незаписаните в посочените срокове магистри, съгласно Правилника на ИУ - Варна прекъсват.

Студентите, записали по-горен курс с до два невзети изпита по реда на чл. 109, ал. 7 от Правилника на ИУ - Варна полагат изпитите си след заплащане на еднократна такса от 20 лева за всеки изпитл

Същата такса се заплаща за всеки един от приравнителните изпити, с които се записва семестър или учебна годинал

Възстановените студенти заплащат такси както следва:

 • Семестриалната такса за семестъра, в който се възстановяват
 • Български и чуждестранни студенти с един неположен изпит заплащат държавната такса за съответния семестър на учебната година, а тези с два и повече изпита - пълната такса

Прекъснали студенти по слаб успех:

 • Презаписват учебната година, като за семестъра, в който имат да полагат изпити заплащат таксата за държавна поръчка за съответната година
 • Студентите от държавна поръчка, прекъснали обучението си по слаб успех с право на изпити, презаписват учебната година, като преминават в платена форма на обучение

Студентите, с неположени изпити след ликвидационната сесия (чл. 117 от Правилника на ИУ - Варна), които нямат следващ семестър, заплащат държавната такса за обучение за един семестър.

ТАКСИ  ЗА  УЧЕБНАТА  2014/2015 г.

1. Редовно и дистанционно обучение
Държавна поръчка - за завършилите същата специалност и стопански науки и управление в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 • За специалностите от професионално направление "Икономика", "Туризъм", "Администрация и управление" - 231.00 лв.*
 • За специалностите от професионално направление "Информатика и компютърни науки" - 400,00 лв.*


(* таксите за държавна поръчка са утвърдени от МОН)

Редовно платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 800.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 850.00 лв.
 • Същото професионално направление (след колеж) - 850.00 лв.

2. Задочно обучение
Платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 600.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 650.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 650.00 лв.
 • Същото професионално направление (след колеж) - 650.00 лв.

3. Дистанционно обучение
Платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750.00 лв.
 • Стопански науки и управление - 800.00 лв.
 • Други направления и друга област на висшето образование - 850.00 лв.
 • Същото професионално направление (след колеж) - 850.00 лв.

За чуждестранни учащи се по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование:

 • Редовно обучение - 1500 евро
 • Задочно обучение - 1500 евро

За чуждестранни учащи се с двойно гражданство, едното от които е българско:

 • заплащат половината от размера на определените такси