"Месец на науката – Варна 2018" в ИУ – Варна

Заключителната научна конференция „Науката в служба на обществото – 2017” се проведе на 26 октомври 2018 г. в МУ – Варна. Икономически университет – Варна е съорганизатор на форума заедно с представители на Медицински университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВСУ, ТУ – Варна, Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология „Ф. Нансен“ – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, Съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ –  БАН.  Един от основните доклади при откриването на конференцията бе на проф. д.ист. н. Иван Русев от Икономическия университет, който запозна учените от гр. Варна  с темата „Варна през Османската епоха (ХV-XIX в.) – постижения и перспективи в изследването“.

В рамките на традиционния „Месец на науката – Варна 2018”, организиран от Съюза на учените - Варна, в Икономически университет – Варна се проведоха заседанията на секция „Икономически науки”.  Изнесени бяха 95 доклада от 84-ма преподаватели и научни работници от ИУ – Варна, СА Свищов, УНСС, РУ „А.Кънчев“, ВСУ, БУ „Асен Златаров” и др., които ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Проведоха се оживени дискусии по основните предизвикателства на икономическото развитие на България, както и на приноса на науката в него. Участниците се обединиха около идеята за бъдещото сътрудничество между учените от различни университети, други научни институти и бизнеса за постигане на още по-значими резултати в решаване на проблемите.

Също на 26.10.2018 г.  в Икономически университет - Варна се проведе ежегодната научна сесия  на  секция  „Социални и правни науки“ в рамките на общата за Съюза на учените – Варна, конференция „Месец на науката“. По предварително заявените си теми се включиха представители на академичната общност от ИУ – Варна, катедра „Правни науки“, МУ – Варна, ТУ – Варна, докторант по докторска програма „Търговско право“. Представени и разисквани бяха доклади от различни сфери на правната и социалната наука, както и обсъдени  научни проблеми  в аспекта на тяхната актуална проблематика, законови и  социални параметри.