Електронни списания и вестници

Периодични издания на латиница

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Периодични издания на кирилица

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Agriculture, fishery and forestry statistics

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe

Annual Report : Joint Research Centre

Annual Report. UNCTAD

Attitudes & Altitudes : Тримесечен икономически преглед на КТБ

AUBG Today

b Software

The Banker

Capital : L'Essentiel de l'economie

Change : Das Magazin der Bertelsmann Stiftung

China-USA Business Review

CIO : Chief Information Officer : Списание за ИТ директори

Deutsche Forschungsgemeinschaft : Jahresbericht

Discussion Papers

Eastern Academic Journal

Ekonomicke rozhl'ady

EMCDDA Insights : Prevention of Substance abuse

Employment and Social Developments in Europe

Empretec Annual Report

Energy, transport and enviroment indicators

ENRD Magazine : Connecting Rural Europe

EU Budget : Financial Report

EU energy and transport in figures : Statistical Pocketbook

EU energy in figures : Statistical Pocketbook

The EU in the world : A statistical portrait

EU transport in figures : Statistical Pocketbook

Europe in Figures : EUROSTAT Yearbook

European Economic Review

European Economy

European Economy : Occasional Papers

European Journal of Tourism Research

Eurostat Regional Yearbook

Financial Integration in Europe

Financial Stability Report

Financial Stability Review

Foundation Findings

Foundation Focus

HU Wissen

IHK Magazin

Industrial Relations in Europe

Internal Auditor

International Perspectives on Sexual and Reproductive Health

Information Technologies and Control

IPSA Participation

IT Infrastructure

The Japanese Accounting Review

Journal of Financial Services Marketing - абстракти

Key figures on Europe

Living and Working in Europe : Eurofound Yearbook

Main Economic Indicators

National Geographic

National Geographic България

NEO Restauration

.Net : Develop. Discover. Design

Network World България

The OLAF report

Panorama Magazine : Inforegio

PC Magazine Bulgaria

PC World Bulgaria

Pocketbook on the enlargement countries

Policy Review

Die Politische Meinung

Problemes economiques

PV Status Report

Research EU : Focus Magazine

Research EU : Results Magazine

Review of World Economics

Serdica Journal of Computing

Social and Management Sciences

Statistical reference book of Republic of Bulgaria

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica

THESIS

Tourism Geographies

Trakia Journal of Sciences

Transnational Corporations

Turyzm

UTMS Journal of Economics

WISU : Das Wirtschaftsstudium

World Bank Research Digest

World Economic Outlook

Периодични издания на кирилица

168 часа

24 часа

Агробизнесът

Аз Буки

Активни потребители

Апис 1993 Експерт счетоводител

Архитектура

Банкеръ

Банките в България

БДС Компас

Библиография : Научый журнал

Библиотека : Списание за библиотечна теория и практика

Библиотека "Български счетоводител"

Бизнес посоки

България...

Български законник

Български фермер

Бюджети на домакинствата в Република България

Бюлетин. Национален осигурителен институт

Веснiк БДУ. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя...

Вестник БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика

Вестник БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География

Вопросы психологии

Вопросы языкознания

Геополитика & геостратегия

Годишен доклад. Европейски омбудсман

Годишен доклад относно политиките на ЕС за развитие и външно подпомагане...

Годишен отчет. Българска народна банка

Годишен отчет за дейността. Европейска сметна палата

Годишник. Бургаски свободен университет

Годишник. Икономически университет - Варна

Годишник. Колеж по икономика и администрация

Годишник. Социалното осигуряване в България през...

Годишник. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Геолого-географски факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по математика и информатика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по педагогика

Годишник на Техническия университет във Варна

Годишник на УНСС

Диалог

Дневник

Държавен вестник

Европа 2001

Европейска сметна палата : Специален доклад

Европейски правен преглед

Екология и инфраструктура

Енергетика

Енергийни баланси

Заетост и безработица

Застраховател прес

Здравеопазване

Земеделие плюс

ИДЕС

Известия. Списание на Икономически университет - Варна

Икономика

Икономика и компютърни науки

Икономически и социални алтернативи

Икономически преглед

Информационен бюлетин на БАН

Информационен бюлетин. Българска народна банка

История

Капитал

Капитал Дейли

Книгоиздаване и печат

Компютърни науки и технологии

Логистика

Математика и информатика

Международная жизнь

Международни отношения

Менеджмент в России и за рубежом

Мениджър

Меню

Митническа хроника

Монитор

Наети лица и работна заплата в област Варна

Народно дело

Наръчник на икономиста

Население и демографски процеси

Наука и общество

Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление : Годишник на ЕКИУ

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки : ПУ "П. Хилендарски"

Новинар

Обектив Китай

Образование

Образование в Република България

Образование и специализация в чужбина

Общ доклад за дейността на  Европейския съюз

Околна среда

Околна среда за европейци : Списание на Главна дирекция "Околна среда"

Опаковки и Печат

Основни макроикономически показатели

Отчет на Българска народна банка. Януари - юни

Официален бюлетин. Патентно ведомство на Република България

Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България за периода...

Педагогика

Позвънете

Преса

Престъпления и осъдени лица

Проблеми на географията

Программные продукты и системы

Професионално образование

Пътнотранспортни произшествия

Районите, областите и общините в Република България

Регал

РИСК : Ресурсы - Информация - Снабжение - Конкуренция

Сега

СОЦИС : Социологические исследования

Справочник за цените в строителството

Средни цени и купени количества...

Стандарт

Стандарты и качество

Статистика

Статистически годишник. Република България

Статистически справочник. Република България

Стратегии на образователната и научна политика

Строителство - градът

Тема

Транспортно строителство & инфраструктура

Труд

Туризъм в област Варна

Туризъм и отдих

Управление и устойчиво развитие

Философия

Химия

Хранителна индустрия и търговия

Хранителнo-вкусова промишленост

Чуждоезиково обучение

Юридически сборник