Докторанти

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

Заповед на Ректора на ИУ - Варна за назначаване на комисии за провеждане на конкурсни изпити за докторанти през месец юни 2017 г.

За информация:
Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
Кабинет 503
Тел. 052 830813
Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg