Докторанти

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

На основание Решение на Министерски съвет № 236/27.04.2017 г. и решения на съответните факултети

О Б Я В Я В А

конкурс за прием на докторанти
за учебната 2017/2018 г. по следните докторски програми:

Област на висшето образование

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3. Социални, стопански и правни науки

3.6. Право

Търговско право

1

2.

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

4

3.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

4.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

3

5.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

6.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

7.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

8.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

9.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

10.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

11.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Стокознание

2

12.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

13.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

6

14.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

4

15.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

16.

3. Социални, стопански и правни науки

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

5

17.

4. Природни науки, математика и информатика

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

ОБЩО:

48

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник (бр.71/01.09.2017).

За информация:
Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
Кабинет 503
Тел. 052 830813, 0882 164 771
Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg