Докторанти

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

На основание Решение на Министерски съвет № 328/03.05.2016 г. и решения на съответните факултети

П Р Е О Б Я В Я В А

конкурси за прием на докторанти

за учебната 2016/2017 г. по следните докторски програми:

Област на висшето образование

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

1

-

2.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

-

3.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

-

1

4.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

2

-

5.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

3

-

6.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

1

-

7.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

1

8.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

-

9.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

3

10.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

1

-

11.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

-

12.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

13.

4. Природни науки, математика и информатика

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

2

-

ОБЩО:

22

2

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник (бр. 20/07.03.2017 г.)

За документи и информация:
Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
Кабинет 503
Тел. 052 830813
Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg