Бизнес икономика, ОКС "бакалавър"

В съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна, основната задача на обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Бизнес икономика" е да осигури на студентите високо качество на висше икономическо образование в сферата на бизнеса. След дипломирането си, подготвените кадри се реализират успешно в различни области на икономиката и управлението на предприятието, държавната и общинската администрация и др.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Предприемачество;
 • Цени и ценообразуване;
 • Операционен мениджмънт;
 • Търговско право;
 • Бизнес диагностика;
 • Бизнес планиране;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Финансиране на бизнеса;
 • Стопанска логистика;
 • Бизнес статистика;
 • Инвестиции и инвестиционен процес;
 • Управление на продажбите;
 • Бизнес оценяване и др.

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономист", специалност "Бизнес икономика".

Какво може да се работи след завършване?

В резултат на обучението студентите придобиват знания, умения, професионални и лични компетенции, съгласно Националната квалификационна рамка. Завършилите специалност "Бизнес икономика" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации. Те биха могли да заемат длъжности като:

 • управител на собствен бизнес;
 • директор, управител, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия, независимо от тяхната секторна принадлежност и форма на собственост;
 • бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата;
 • специалист във функционалните звена за управление на предприятия;
 • специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации и редица др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което администрира обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". Водещи преподаватели в тази специалност са:

Ръководител  катедра – проф. д-р Пламен Благоев Илиев


Преподаватели

проф. д-р Румен Николаев Калчев проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова
проф. д-р ик. н. Йордан Петров Коев доц. д-р Силвия Георгиева Благоева
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев доц. д-р Иван Йорданов Петров
доц. д-р Петко Генчев Монев гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев
доц. д-р Иван Желев Иванов гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова
доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов
доц. д-р Виолета Янева Димитрова  и др.

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В момента в специалността се обучават 335 студенти;

 • 96  в първи курс
 • 89  във втори курс
 • 76  в трети курс
 • 74  в четвърти курс

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература