Учебен план и програми

Изучавани дисциплини според завършената специалност

Учебни дисциплини

Маркетинг и бранд мениджмънт

Форма на контрол

СС

СНУ

ДНДО

СПН

Фундаментални дисциплини:

Икономикс

изпит

Количествени методи

изпит

Мениджмънт и маркетинг

изпит

Въведение във финансите

изпит

Теория на счетоводството

изпит

Специални дисциплини:

Маркетингов мениджмънт

т.о.

Маркетингови изследвания

т.о.

Анализ на потребителското поведение

т.о.

Специализиращи дисциплини:

Бранд комуникации

изпит

Управление на взаимоотношенията с клиенти

изпит

Бранд инженеринг

изпит

Магистърски семинар

т.о.

Дигитален брандинг

изпит

Автоматизиран маркетинг

изпит

Креативни стратегии в брандинга

изпит

Избираема (1) от:

изпит

Брандинг и устойчиво развитие

Маркетинг на територии

Маркетинг на услуги

Социален и нестопански маркетинг

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

Забележка: Част от учебните занятия по програмата в модулна форма ще се провеждат в часовия диапазон след 16.00 часа и в почивните дни.

Форма на дипломиране: Комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.