Квалификационна характеристика

Специалност "Маркетинг и бранд мениджмънт"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 / 1,5 години
Форма на обучение - редовна модулна

І. Основно предназначение на характеристиката

Квалификационната характеристика на магистърска програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е предопределена от теоретико-методическите и практико-приложни изисквания към конкурентната пазарна активност на икономическите субекти в съвременния бизнес. Основното й предназначение е в следните насоки:

 • Характеризиране на съставните учебни дисциплини и тяхното предназначение в процеса на магистърското обучение;
 • Целево описание на придобиваните знания и умения по “Маркетинг и бранд мениджмънт”;
 • Ориентиране избора на студентите при реализация на заеманите от тях професионални длъжности в бъдещата им кариера;
 • Предостaвяне на условия за бъдещи тенденции в усъвършенстването на учебния план и учебните програми, включени в процеса на обучение на магистрите от специалността.

Съобразно целите и спецификата на специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт”, учебните дисциплини са структурирани, както следва:

Специалните дисциплини „Маркетингов мениджмънт“, „Маркетингови изследвания“ и „Анализ на потребителското поведение“, които осигуряват основа за развитие на специфични знания, умения и компетенции в областта на бранд мениджмънта. Специализиращите учебни дисциплини са насочени към целево формиране и осигуряване на основния профил на бъдещите специалисти. Той съобразен с перспективните изисквания на съвременната теория и бизнес практиката на бранд проектирането и бранд мениджмънта.

Учебните дисциплини „Бранд комуникации“ и „Управление на взаимоотношенията с клиенти“ осигуряват професионални компетенции на студентите-магистри за бизнес комуникатори в условия на конкурентна динамика и технологична сложност за инвестиране и иновации на стопанските организации по бранд пазари. Дисциплините „Бранд инженеринг“ и „Дигитален брандинг“ са с фокус върху изграждането на теоретични и практически знания в областта на бранд проектирането, бранд дизайна и комуникационните конфигурации в дигитални пазари.

II. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области: 1/ Бранд изследвания, анализи и диагностика; 2/ Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите; 3/ Бранд проектиране и бранд одит.

     А. Бранд изследвания, анализи и диагностика чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на брандинг процеси и модели;
 • Системна интегрираност на бранд мениджмънта с комуникационните решения;
 • Изследване и анализ на технологиите в бранд моделирането и комуникационния дизайн;
 • Изследване и диагностика на взаимоотношенията с клиенти, бранд комуникациите, комуникационните рискове и креативните стратегии в стопанската практика.

Б. Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите чрез:

 • Оценка на рисковете в проектирането на брандинг процесите и бранд комуникациите;
 • Организация и планиране на бранд дейностите и комуникационните решения в условия на динамични и дигитални пазари;
 • Маркетингов одит на идентичността на организацията, планирането и проектирането на брандинг процесите и комуникационните дейности.

В. Бранд проектиране и бранд одит чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на бранд проекти;
 • Формиране, осигуряване и поддържане на бранд стойности в условията на динамични пазари.

III. Организация, планиране и контрол на обучението по специалността

Организацията и качеството на придобиваните компетенции в процеса на  обучение се осигурява чрез съвременни специфични образователни формати и стандарти по отношение на теоретичните и практическите изследвания, анализи и разрешаване на реални маркетингови проблеми и бранд ситуации в стопанските и нестопанските организации, проектиране и разработване на курсови задания, проекти и др. Всички дисциплини са взаимнообвързани и са базирани върху използването на съвременни софтуерни продукти.

Контролът в обучението по магистърска специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” е перманентен (след изпълнението на всяко задание), семестриален (текущ контрол) и приключващ (изпит). Магистърската специалност завършва с комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ в професионално направление “Икономика”, специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“.

 ІV. Възможности за реализация

Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” се реализират в следните главни направления:

 • висши ръководни специалисти и експерти в бранд комуникации, бизнес развитие, бранд проектиране;
 • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в  бранд мениджмънта на стопански и нестопански организации;
 • развойно-проектански  мениджъри и специалисти по брандинг планове и стратегии;
 • функционални специалисти и изпълнители на оперативни  бизнес дейности.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт;
 • експерти по бранд комуникации;
 • специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации;
 • експерти и специалисти по бранд проектиране;
 • консултанти по бранд мениджмънт.

V.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • умеят да изграждат административни и бизнес структури, самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема конкурентна среда, с множество взаимодействащи си фактори и алтернативни възможности;
 • демонстрират овладяност в стратегическо и оперативно взаимодействие при управлението на промяна и конкурентни предизвикателства  в сложна бизнес среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти и програми за бизнес развитие.
 • Компетентности за учене:
 • системно и задълбочено изследват и оценяват познанията с осигуряване на иновативна техника и технология за конкурентни предимства;
 • проявяват висока степен на самостоятелност и оразмерен риск, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално, абстрактно мислене и физическа устойчивост;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно бизнеса, социалните процеси и практики, обосновавайки предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • изследват, събират, обработват и интерпретират специализирана информация и документация, необходима за решаването на сложни проблеми и променящи се ситуации от изучаваната област;
 • целево обработват и интегрират широк спектър от знания и източници на информация при непозната и сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират професионални и физически способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да управляват процесите на бизнес развитието в сложни и дискусионни научни, социални и нравствени граждански проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.