Специалности

Предлагани магистърски специалности за учебната 2017/2018 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

Област на
висшето образование

Професионално
направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Забележка

Редовна

Задочна

Дистан-ционна

Социални,
стопански и
правни науки

Икономика

Счетоводство и контрол

Специалност

Специалност

Публични финанси

Специалност

Банков мениджмънт

Специалност

Специалност

Корпоративни финанси

Специалност

Финанси и иновации

Специалност

Корпоративен бизнес и управление

Специалност

Специалност

Логистичен мениджмънт

Специалност

Специалност

Глобален търговски бизнес

Специалност

Специалност

Строително предприемачество

Специалност

Недвижими имоти и инвестиции

Специалност

Бизнес икономика

Специалност

Управление на проекти

Специалност

Аграрен бизнес

Специалност

Специалност

редовна
електронна

Бизнес консултиране

Специалност

Специалност

редовна
електронна

Качество и експертиза на стоките

Специалност

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Специалност

редовна
модулна

Реклама и медийни комуникации

Специалност

редовна
модулна

Корпоративен маркетинг

Специалност

редовна
електронна,
модулна

Комуникации и бизнес развитие

Специалност

редовна модулна

International Business and Management (на англ. език)[1]

Специалност

редовна модулна

Международен бизнес

Специалност

International Business and Economics (англ. ез.)[2]

Специалност

Бизнес информационни системи

Специалност

Социални изследвания и консултиране

Специалност

Администрация
и управление

Мениджмънт на организациите

Специалност

Мениджмънт на човешките ресурси

Специалност

Публичен мениджмънт и административна власт

Специалност

Туризъм

Международен туристически бизнес

Специалност

Специалност

Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

Информатика

Специалност

Computer Science
(англ. ез.)

Специалност

 

[1] Магистърска специалност "International Business and Management" се провежда в редовно модулно обучение (съвместно с Nottingham Trent University - Великобритания)

[2] Магистърска специалност "International Business and Economics" се провежда в редовно обучение (съвместно с Universal Business School - Mumbai, Индия)

Забележка:

Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали налични на e-Learn платформата на ИУ-Варна

Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули